Tính toán lượng sơn

Thông số ngôi nhà của bạn

Trừ diện tích không sơn (Cửa sổ, cửa chính...)

Thêm khu vực
LƯU Ý: Lượng sơn chỉ mang tính chất tham khảo. Lượng sơn chính xác thay đổi theo nhiều yếu tố bao gồm cả phương pháp thi công. Để tính toán lượng sơn chính xác, vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để được hỗ trợ.
phone